Cennik usług prawnika oraz określenie reguł wynagradzania

jest niewątpliwie bardzo ważną kwestią. Stąd też, Kancelaria ustala wynagrodzenie w sposób indywidualny z Klientem, ponieważ w żaden sposób nie jest możliwe, aby jakakolwiek kancelaria mogła z góry oszacować cennik usług, z uwagi na fakt, że nierealne jest wystąpienie dwóch jednakowych zagadnień prawnych bądź spraw.

Zgodnie ze stosowaną zasadą minimalizacji kosztów przez Kancelarię, każdorazowo objaśniamy efekty (skutki) zamierzonych działań jednocześnie oceniając możliwość ich pomyślnego obrotu.

Honorarium na rzecz Kancelarii

dostosowywane jest do danego rodzaju usługi prawnej, stopnia skomplikowania problemu prawnego, który występuje w sprawie, a także szacunkowym (przybliżonym) nakładzie pracy oraz terminie, w którym usługa ma zostać zrealizowana.

Wynagrodzenie Kancelarii nie uwzględnia kosztów, które są związane ze sprawą. Koszty te dodatkowo ponosi Klient. Są to na przykład: wpis sądowy, koszty związane z opinią biegłego.

 

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury za poszczególne usługi prawne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, usługi prawne, które świadczy Kancelaria są objęte 23% stawką podatku VAT.

Stąd też, do ustalonych kwot wynagrodzenia zawsze należy doliczyć podatek VAT, który aktualnie wynosi 23%.

 

Reguły wynagrodzenia z Klientami na rzecz Kancelarii, przedstawiamy poniżej.

Klient Indywidualny

1. Doradztwo oraz wydawanie (sporządzanie): opinii, stanowisk, ekspertyz prawnych

a) porada prawna (bez analizy dokumentów) - przybliżony koszt nie powinien przekroczyć kwoty 120,00 zł + VAT.

Koszt jednorazowej porady prawnej rozliczany jest wg. obowiązującej w Kancelarii stawki ryczałtowej, której wysokość uwarunkowana jest m.in. stopniem skomplikowania sprawy.

b) przy sporządzaniu opinii prawnych, cena uwarunkowana jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz czasu, który prawnik zobowiązany jest przeznaczyć na dokładne zbadanie sprawy i sporządzenie opinii. Podobnie jak przy sporządzaniu pism procesowych, przy tego rodzaju zleconych czynnościach Kancelarii, stosujemy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone z Klientem, bądź obowiązującą w Kancelarii stawkę za godzinę czynności + VAT.

2. Sporządzanie pism procesowych

Koszty w tym zakresie, tj. na przykład: sporządzenie pozwu (odp. na pozew), apelacji (odp. na apelacje), wniosków, odwołań, etc. uzależnione są od stopnia skomplikowania stanu faktycznego sprawy i terminu, w jakim powinno być sporządzone dane pismo. Co do zasady, przy tego rodzaju czynnościach, Kancelaria stosuje wynagrodzenie ryczałtowe, natomiast w szczególnie skomplikowanych sprawach, kiedy trudno jest oszacować niezbędny nakład pracy i czas potrzebny na wykonanie zlecenia, wówczas Kancelaria stosuje obowiązującą w Kancelarii stawkę za godzinę czynności + VAT.

3. Sporządzanie projektów umów, opiniowanie umów cywilnoprawnych

Na koszty przy tego typu czynnościach zleconych Kancelarii składają się: stopień skomplikowania dokumentu, jego szczegółowość, termin w jakim ma zostać sporządzona lub/i zaopiniowana umowa. Co do zasady, również i w tym przypadku stosowane jest wynagrodzenie ryczałtowe, jednak nieraz zasadnym jest stosowanie stawki za godzinę czynności, z uwagi na niemożność odgórnej wyceny (symulacji) kosztów, na które składa się niezbędny nakład pracy prawnika.

Klient Biznesowy

Firmom, zarówno małym, średnim jak i dużym przedsiębiorcom oraz państwowym jednostkom organizacyjnym pragniemy zaproponować stałą pomoc prawną jak i pojedyncze wsparcie zgodnie z niżej przedstawionymi regułami wynagrodzenia:

a) wynagrodzenie ryczałtowe (brak limitu godzin) - stałe wynagrodzenie miesięczne na rzecz Kancelarii ustalone z Klientem, którego wysokość zależy m.in. od ilości osób/pracowników zatrudnianych przez Klienta.

b) wynagrodzenie ryczałtowe (limit godzin) - przy tej formie wynagrodzenia, wysokość ryczałtu zależna jest od ustalonej liczby godzin pracy Kancelarii w przyjętym miesiącu, przykładowo: 10,15,25 (+ VAT) godzin miesięcznie.

Rekomendujemy powyższy rodzaj wynagrodzenia dla Klientów będących przedsiębiorcami, którzy chcą znać odgórnie koszty związane z obsługą swojej firmy.

c) wynagrodzenie godzinowe - polega na określeniu wynagrodzenia wg. powszechnie znanej i stosowanej stawki za 1h czynności (pracy) podjętej przez Kancelarie.

d) przy zleceniach mających charakter pojedynczy (jednorazowy), wysokość wynagrodzenia na rzecz Kancelarii ustalana jest odgórnie z Klientem.

Szczegółowe zasady stałej współpracy określa umowa. Oznacza to, iż zakres i tryb świadczenia pomocy prawnej oraz wzajemne zobowiązania stron wynikają z treści umowy, która m.in. określa terminy zajmowania stanowisk prawnych i udzielanie odpowiedzi na pytania prawne, terminy sporządzania ekspertyz etc. Istotą tej regulacji umownej jest sprawne udzielenie pomocy prawnej.

Zdecydowanie polecamy Państwu umowę stałą ryczałtową, aczkolwiek zgodnie z powyższym istnieje możliwość prowadzenia pomocy prawnej rozliczanej według stawki za godzinę czynności.

Obsługa procesowa

Prowadzimy również sprawy z zakresu procesowego prawa pracy przed sądami pracy wszystkich instancji w zakresie sporów ze stosunku pracy. Wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw przed sądami jest zawsze wyodrębnione od wynagrodzenia za doradztwo prawne (nawet w przypadku stałej umowy współpracy).

Czynności podejmowane w związku z prowadzeniem spraw sądowych rozliczane są według stawki za godzinę czynności i rozliczane na koniec każdego miesiąca, w którym podjęto określone czynności procesowe.

W takim przypadku na koniec każdego miesiąca Klient otrzymuje wykaz czynności i ogólną kwotę do zapłaty.

Możliwe jest również rozliczenie według wynagrodzenia ryczałtowego i zależne jest m.in. od stopnia skomplikowania sprawy, wartości przedmiotu sprawy, nakładu pracy. Z uwagi na niemożność przewidzenia wystąpienia w trakcie prowadzenia procesu dodatkowych czynności, do których podjęcia pełnomocnik procesowy może zostać zobowiązany (np. sporządzać pisma przygotowawcze zgodnie z ewentualnym zobowiązaniem sądu), wówczas czynności te rozliczane są dodatkowo po ustaleniach z Klientem.